Hugot Bible

Jesus Our Lord Who Heals You

God cares about every area of our health. He is our healer. He can heal our body – physical, spiritual and our emotional pain. “I am the Lord, your healer” – Exodus 15:26

Tandaan mo Kapatid, na ang Panginoon ay nariyan lamang upang pagalingin tayo sa ating mga karamdaman.

He is our Lord, He is our healer. Kaya huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa. Kung nanghihina ka, itatayo ka ng Panginoon. He will strengthen you and help you. Hindi ka Niya pababayaan.

Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Tawagin mo Siya at pakikinggan ka Niya. Magtiwala ka sa Kanyang salita.

“Heal me, O Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.” –  Jeremiah 17:14

Pray with confidence.  Ask for your healing. You must believe in your prayers. Magtiwala ka. Kailangan buo ang paniniwala mo.

“But, I will restore you to health and heal your wounds,’ declare the Lord”Jeremiah 30:17

Siya na mismo ang nagsabi. Siya ang ating Panginoon kaya wala kang dapat ikabahala. Huwag kang matakot Kapatid.

Kung dumating man sa sitwasyon na nawalan ka ng tiwala sa Kanya. At tinanong mo Siya – “Why God?” o Bakit ikaw pa ang nagkasakit?

Isipin mo Kapatid na hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Huwag kang magalit sa Kanya sa halip mas kumapit ka sa Kanya. Huwag kang bibitaw. At huwag na huwag kang lalayo sa Kanya.

Kausapin mo Siya at panghawakan mo ang Kanyang salita.

Kung nahihirapan ka man na lumapit sa Kanya o hindi mo magawang manalangin para sa sarili mo. Sabihin mo sa iyong mga kaibigan o sa mga Kapatid mo sa pananampalataya. Huwag mong solohin ang hirap na nararamdaman mo.

Tandaan mo, hindi lang physical body ang pinapagaling Niya. He can restore your soul. At ibalik sa dati ang spiritual life mo.

Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord.James 5:14

Mark 10:47-52

When he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out and say, “Jesus, Son of David, have mercy on me!” Many were sternly telling him to be quiet, but he kept crying out all the more, “Son of David, have mercy on me!” And Jesus stopped and said, “Call him here.” So they called the blind man, saying to him, “Take courage, stand up! He is calling for you.” Throwing aside his cloak, he jumped up and came to Jesus. And answering him, Jesus said, “What do you want Me to do for you?” And the blind man said to Him, “Rabboni, I want to regain my sight!” Jesus said to him, “Go; your faith has made you well.” Immediately he regained his sight and began following Him on the road. – Mark 10:47-52

Pinakamahalaga sa lahat kilala mo ang ating Panginoon. Siya si Hesus. Ang Panginoon natin at tagapagligtas. Tawagin mo Siya sa Kanyang pangalan at ihingi mo sa Kanya ang iyong kagalingan.

“Lord, have mercy on me. Pagalingin mo ako. Gusto ko nang gumaling sa aking karamdaman.”

Sabihin mo sa Kanya ng buong puso. Huwag kang ng magpaligoy-ligoy pa. Kung ano ang sakit mo iyon ang sabihin mo sa Kanya. Maging direct to the point ka sa mga prayers mo sa Kanya.

Magtiwala ka na gagaling ka at gagaling ka. Tandaan mo, your faith has made you well. Tandaan mo Kapatid, sa oras na matanggap mo ang kagalingan – follow Him at huwag mo nang balikan ang dati mong buhay. At ibalita mo sa lahat ang magandang nangyari sa buhay mo.

Please like us on Facebook

Categories: Hugot Bible

Tagged as: ,

4 replies »

Share your thoughts / Give some feedback