Daily Verse - Bangon Kapatid

Look To The Lord And His Strength: Psalm 105:4

“Look to the Lord and His strength; seek His face always.” – Psalm 105:4

This verse reminds us to seek and focus to the Lord. No matter how difficult your situations, seek the Lord and His strength. 

Kung may pinagdadaanan ka man ngayon o pakiramdam mo ay hindi mo na kakayanin.  Always remember that God will give you strength when trials come upon you.  

Seek His face always means you are seeking to know Him more. Seek his presence by praising Him and knowing His words. 

Magtiwala ka sa Kanyang salita. Lagi mo Siyang hanapin. Kailangan uhaw ka sa Kanyang presensya. At ang pangako ng Panginoon ay ang kalakasan (Strength) na sa Kanya mo lamang makukuha.

Always remember all the miracles he has done. Marami Siyang ginawa na Siya lamang ang may kakayahan. Kaya sa tuwing nanghihina ka – hanapin mo ang Panginoon at tignan mo ang kanyang mabubuting gawa.

Psalm 105:4, Seek the Lord, God's Strength
Psalm 105:4
1 Chronicles 16:11
Seek the LORD and his strength, seek his face continually.
Please like us on Facebook

Categories: Daily Verse - Bangon Kapatid

Tagged as:

13 replies »

Share your thoughts / Give some feedback