Daily Verse - Bangon Kapatid

If the Lord’s Will: James 4:13-15

Sometimes we feel perfectly capable of handling our own life. We boasted that we can ultimately in control of our future. And we make planning without praying to God.

“Now listen, you who say, “Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money.” Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, “If it is the Lord’s will, we will live and do this or that.” – James 4:13-15

13Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan, at titira kami doong isang taon, at mangangalakal, at magtutubo:
14Kayo ngang hindi nakaaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga’y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw, at pagdaka’y napapawi.
15Sapagka’t ang dapat ninyong sabihin ay, Kung loloobin ng Panginoon ay mangabubuhay kami, at gagawin namin ito o yaon.

As a Christians, we should trust Him to provide, to be the Judge. We must acknowledge also that all of our plans are dependent on Him.

This verse reminds us that we should believe in God and not in our own self. He is in charge of our future. Kaya huwag mong isipin na kaya mong i-control ang mangyayari kinabukasan.

Huwag mong pangunahan ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Instead, whatever He wills for you ang siyang magaganap.

Sometimes in our lives, may mga plano na tayo ang nagpapasya. Nakakalimutan nating manalangin kung ito ba talaga ang nararapat para sa atin. Sinasabi o ginagawa natin ang mga bagay na alam nating tama. Kaya nangyayari minsan tayo ay nabibigo sa mga plano na ginagawa natin.

Minsan naman iniisip natin ang future natin. Nalulungkot tayo kung sa tingin natin wala na tayong kinabukasan – kaya iwasan nating pangunahan ang plano Niya sa buhay natin. Tandaan mo, kapag nasa Panginoon ka hindi ka basta basta matitibag.

Kung minsan naman iniisip natin na maganda na ang mararating natin. Oo, hindi masama ang mangarap ng maganda pero dapat isama mo ang Panginoon. Panghawakan mo ang Kanyang salita. Huwag mong isipin na mararating mo ang lahat dahil sa sarili mong kakayahan.

Tandaan mo, lahat kaya Niyang tanggalin.

Trust the Lord and be humble. Hindi naman masama ang mag plano. Ang sinasabi dito isama natin ang Panginoon sa mga hakbang na gagawin natin. Huwag nating pangunahan ang mga magaganap dahil ang Panginoon lamang ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari bukas.

Pray to God and ask for His guidance. Always be humble at i-konsulta mo palagi sa Kanya ang mga hakbang na gagawin mo.

Read: Don’t Rush Your Decision: Keep Your Foot From Evil

Please like us on Facebook

2 replies »

Share your thoughts / Give some feedback