Daily Verse - Bangon Kapatid

God Is Greater Than Our Feelings, And He Knows Everything: 1 John 3:20-21

“Even if we feel guilty, God is greater than our feelings, and he knows everything. Dear friends, if we don’t feel guilty, we can come to God with bold confidence.” – 1 John 3:20-21

This verse reminds us that the Holy Spirit is greater that our heart and knows everything. He knows our motives, actions and we cannot hide our sins from Him.

If you are truly guilty because of your sins, pray to God and confess your sins. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya at ihingi ng kapatawaran ang mga nagawa mong kasalanan. Come to Him with confidence. Isipin mo ang pagmamahal ng Panginoon.

Kapag nakagawa ka ng kasalanan dapat buo sa puso ang paghingi mo ng tawad. Kailangan talikuran mo na ang mga maling gawain. Oo, may mga pagkakataon na ‘di maiwasan na nagkakasala tayo. Ang mahalaga hindi tayo nabubuhay sa kasalanan.

Huwag ‘yung paulit ulit mo na lang ginagawa.

Kapag nagkasala ka. Huwag mong masyadong husgahan ang sarili mo. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa Panginoon. Minsan kasi nakakaramdam tayo ng hiya o takot kaya mas napapalayo tayo sa Kanya. God wants us to seek reasons for confidence, instead of shame.

Kailangan mas nagtitiwala ka sa pagmamahal ng Panginoon. Don’t condemn yourself, instead turn your back on your sins by looking at God and His love and grace for you. Always remember what Jesus has done for you.

We feel guilty when we listen to condemnations. But remember, there is no condemnation for those who are in Christ.

“You may believe there’s nothing wrong with what you are doing, but keep it between yourself and God. Blessed are those who don’t feel guilty for doing something they have decided is right.” – Romans 14:22

Please like us on Facebook

Categories: Daily Verse - Bangon Kapatid

Tagged as:

7 replies »

  1. Lord, thank you for all the blessings you continue to shower us with. Thank you for the little things that make our lives feel better. Thank you for this life. Sometimes we may drift away from you, and we thank you too for the simple reminders to not stray away from good.

Share your thoughts / Give some feedback